Aktuality Sokol Skvrňany

Nově zveřejněné informace


 • V sobotu 6.11.2021 od 14 hod. u objektu nových šaten proběhne slavnostní otevření přestřižením pásky s následnou prohlídkou objektu a od 15 hod. ve velkém sále bude zahájena oslava 100 let objektu tělocvičny a 115 let založení Sokola Skvrňany. Vstup volný.

 • ZAHÁJENÍ CVIČENÍ A TRÉNINKY VŠECH ODDÍLŮ V TĚLOCVIČNĚ OD 6. ZÁŘÍ 2021 DLE STÁVAJÍCÍHO ROZVRHU.


 • DOTACE - FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2021: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ, ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3, NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA


 • Schůze výboru - 13.10., 10.11., 8.12. od 17,30 hod.


 • PRONÁJMY SÁLU NA POŘÁDÁNÍ PLESŮ, MATURITNÍCH PLESŮ, SCHŮZÍ, CVIČEBNÍCH HODIN APOD. ZA CENY DOHODOU!

 • Lze domluvit termíny i na nácviky maturitních plesů.

 • Při zájmu o pronájem kontaktujte starostku p. Evu Brejchovou - ebrejchova55@seznam.cz; +420 737 361 836.

 • SPOLEČENSKÁ SEZÓNA 2020/2021 bude upravována dle vládních nařízení - viz Společenské akce

  Probíhají práce na fotoalbumu - fotky jsou průběžně ukládány.


  Doména Sokol Skvrňany - sokolskvrnany.cz (1.10.2008)

  Zápis z valné hromady T. J. Sokol Plzeň – Skvrňany

  o vyhodnocení průběhu hlasováni per rollam

 • 2.3.2021– Schválen Jednací řád;
 • 5.3.2021–Svolání Valné hromady dle podmínek Jednacího řádu emailem 40 delegátům;
 • Do 10.3.2021 potvrdilo výboru T. J. všech 40 delegátů svoji účast při hlasování na Valné hromadě per rollam;
 • Do 20.3.2021 23:59:59 hodin zaslalo emailem 37 delegátů upravené rozhodnutí, 3 delegáti neodepsali;

 • Počet delegátů 40
 • Potvrzená účast delegátů pro hlasování na Valné hromadě 40
 • Počet delegátů hlasujících v souladu s pravidly Jednacího řádu 37

  Výbor T J. konstatuje, že Valná hromada je usnášeníschopná.

  Výsledky hlasování:

 • 1. Zpráva o činnosti T. J. za rok 2019 - schválena
 • 2. Zpráva o činnosti T. J. za rok 2020 - schválena
 • 3. Plán činnosti T. J. na rok 2021 - schválen
 • 4. Zpráva o hospodaření za rok 2020 - schválena
 • 5. Návrh rozpočtu na rok 2021 - schválen
 • 6. Zpráva kontrolní komise za rok 2019 - schválena
 • 7. Zpráva kontrolní komise za rok 2020 - schválena
 • 8. Udělení absolutoria Františku Kučerovi - schváleno
 • 9. Volba starosty a statutárního zástupce – Eva Brejchová - zvolena
 • 10. Volba místostarosty – Ing. Otakar Pechlát - zvolen
 • 11. Volba člena výboru (doplnění výboru) – Vladimíra Janečková - zvolena
 • 12. Volba člena výboru – předsedy oddílu volejbalu – Václav Klaus - zvolen
 • 13. Volba člena komise výcvikového střediska (doplnění, předsedy) – Jiří Vojta - zvolen
 • 14. Volba členů výboru s bankovními právy (doplnění členů) – Eva Brejchová, Dagmar Vonášková, Vladimíra Janečková - zvoleny

  22.3.2021

  USNESENÍ

  valné hromady T. J. Sokol Plzeň Skvrňany, konané dne 5. března 2021

  V A L N Á H R O M A D A

  I. Schvaluje:
 • 1. Zprávu výboru o činnosti jednoty za rok 2019 - pro 37- proti 0- zdržel se 0
 • 2. Zprávu výboru o činnosti jednoty za rok 2020 - pro 37 - proti 0- zdržel se 0
 • 3. Plán činnosti T. J. na rok 2021 - pro 37 - proti 0 - zdržel se 0
 • 4. Zprávu o hospodaření jednoty za rok 2020 - pro 35 - proti 0 - zdržel se 2
 • 5. Rozpočet na rok 2021 - pro 37 - proti 0 - zdržel se 0
 • 6. Zprávu kontrolní komise za rok 2019 - pro 37- proti 0 - zdržel se 0
 • 7. Zprávu kontrolní komise za rok 2020 - pro 36 - proti 0 - zdržel se 1

  II. Uděluje:
 • Absolutorium zesnulému starostovi Františku Kučerovi za období od 21.3.2019 do 3.2.2021 - pro 37- proti 0 - zdržel se 0

  III. Volí:
 • 1. Evu Brejchovou starostkou a statutárním zástupcem T. J. - pro 35 - proti 0 - zdržel se 2
 • 2. Ing. Otakara Pechláta místostarostou T. J. - pro 36- proti 1 - zdržel se 0
 • 3. Vladimíru Janečkovou členem výboru T. J. - pro 36 - proti 0 - zdržel se 1
 • 4. Václava Klause předsedou oddílu volejbalu a člena výboru - pro 35 - proti 0- zdržel se 2
 • 5. Jiřího Vojtu předsedou komise výcvikového střediska - pro 36 - proti 0 - zdržel se 1
 • 6. členy s bankovními právy T. J. - pro 37 - proti 0 - zdržel se 0

  IV. Ukládá:
 • 1. Výborům všech oddílů zajistit všestrannou činnost a hospodářský chod oddílů v rámci schváleného rozpočtu, maximálně šetřit energií, tělocvičné nářadí,náčiní a majetek jednoty.- pro 37- proti 0 - zdržel se 0
 • 2. Výboru T.J. a kontrolní komisi pravidelně kontrolovat dodržování schváleného rozpočtu s výjimkou nákladů na neočekávané havarijní situace, eventuálně na neodkladné opravy vnějšku budovy nebo jejího vnitřního zařízení.- pro 37 - proti 0 - zdržel se 0
 • 3. Výborům jednotlivých oddílů usilovat o další zatraktivnění jejich sportovní činnosti a pokračovat v náboru mládeže do oddílů a do mládežnických družstev. - pro 37 - proti 0 - zdržel se 0
 • 4. Výboru T. J. účelně vynakládat finanční prostředky na údržbu budovy a výcvikové středisko. - pro 37- proti 0 - zdržel se 0
 • 5. Výboru T. J., aby ve spolupráci s komisí výcvikového střediska zabezpečil pokud možno vyrovnané financování tohoto střediska. - pro 37- proti 0 - zdržel se 0